Youth Symphony Orchestra of Ukraine, Oksana Lyniv Direttrice